دانستن زندگینامهء چهارده معصوم برای چیست؟

درخواست حذف این مطلب

قرآن در آیهء214 سورهء بقره این چنین میفرماید:آیا گمان کردید داخل بهشت میشوید،بی آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟!همانان که گرفتاریها وناراحتی ها به آنها رسید وآنچنان ناراحت شدند که وافرادی که باو ایمان آورده بودند گفتند؛پس یاری خدا کی خواهد آمد؟!(در این هنگام که تقاضای یاری از او د،به آنها گفته شد:)آگاه باشید یاری خدا نزدیک است.

وبا توجه به روایتی از علی بن موسی الرضا که از حضرتش سوال شد چرا هر دفعه که قرآن را می خوانیم تازه است آن حضرت میفرماید برای اینکه قرآن مال زمان خاصی نیست بلکه مال همهء زمانها است.میفهمیم که بادانستن چا لشهایی که ان وائمهءمعصومین با آن رو برو بوده اند واطلاع از نحوهء عملکرد آنها در برخورد با این مشکلات  چگونه در زندگی عمل کنیم که شباهت بیشتری به عملکرد اسوهء حسنه یعنی اکرم(ص) داشته باشد تا مورد قبول حضرت حق قرار گیرد .پس بی دلیل نیست که در کتاب خاطرات همفر جاسوس بریتانیایی که به عثمانی آن روزگار سفر کرده بود همهءمسلمانان را حتی معمولی ترین ایشان را با کشیش های ی مقایسه کرده و گفته حتی یک مسلمان  معمولی به اندازهء یک کشیش از دینش اطلاع دارد.